Služby

Úradný preklad z/do anglického jazyka,

alebo tzv. súdny preklad, je preklad, ktorý môže vykonávať len prekladateľ vymenovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Jednotlivé strany písomne vyhotoveného úkonu prekladateľskej činnosti musia byť očíslované, zviazané s prekladanou listinou a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Písomne vyhotovený preklad obsahuje úvodnú časť s označením „preklad“, prílohy a prekladateľskú doložku.

Záujemca o vyhotovenie úradného prekladu musí doručiť prekladanú listinu, ktorá sa zviaže spolu s prekladom, osobne alebo poštou.

Vyhotovený úradný preklad je možné odovzdať osobne alebo odoslať poštou.

Za vyhotovenie úradného prekladu sa vystaví vyúčtovanie, ktoré je účtovným dokladom podľa osobitných predpisov.

 

Bežné (neúradné) preklady

Prekladaný dokument je možné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom. Preklad sa odovzdáva klientovi e-mailom, neopatruje sa odtlačkom úradnej pečiatky. Za vyhotovenie neúradného prekladu sa vystaví obchodná faktúra.

 

Comments are closed