Cenník

Cena úradných prekladov sa riadi vyhláškou č. 491/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov . Tarifná odmena za prekladateľský úkon je 19,92 € za normostranu. Jedna normostrana prekladu predstavuje 1800 znakov s medzerami. V prípade jednoduchších prekladov (matričné doklady, výpisy z registra trestov, vysvedčenia a pod.) je možné dohodnúť nižšiu cenu.

 

Cena bežných prekladov závisí od rozsahu a náročnosti textu a pohybuje sa od 12,- do 15,- € za normostranu.

 

Na zistenie ceny prekladu vyplňte nasledujúce údaje:

 

Comments are closed